Condicions generals d’us

Condicions generals d’us

Aquestes condicions generals de venda s’aplicaran a totes les compres de productes oferts per part de SCRAPBOOKING L’ART DE LA PERSONALITZACIÓ a la seva web, “www.scrapbooking.cat” i defineixen les obligacions del venedor i del client.
1.El venedor és la societat FOTONOVA ESPAI D’IMATGE DIGITAL, S.L., inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb CIF: B64422165, i domicili fiscal al c/ Església, 2 – 08211 Castellar del Vallès (Barcelona) i e-mail de contacte: scrapbooking@scrapbooking.cat.
2.Pot esdevenir client qualsevol persona física o jurídica que vulgui comprar els articles oferts en la web del venedor i que ompli el formulari amb les seves dades reals, acceptant totes les presents condicions generals de venda.
3.Els productes exposats estan a la venda sempre que n’existeixi stock suficient. Donat el fet que disposem també de botiga física, pot donar-se la situació que en el transcurs d’una venda en aquesta botiga virtual, el mateix producte es vengui a la botiga física. En aquest cas ens posarem en contacte amb el client per resoldre la situació. En cap cas la falta d’stock donarà dret al client a cap indemnització ni compensació. Les descripcions i/o imatges dels productes són simplement informatives i no són vinculants ni contractuals.
4.Els preus dels productes inclouen l’IVA que és d’un 21%. En aquells casos en que no sigui obligatori aquest impost, el client ho notificarà per e-mail a “scrapbooking@scrapbooking.cat”, exposant els motius i aportant la documentació necessària. Les despeses d’enviament no estan incloses en el preu de cada producte i apareixen en el moment de formalitzar la comanda.
5.La comanda serà acceptada per part del venedor un cop el client hagi omplert el formulari i hagi acceptat totes les condicions generals de venda, que seran les úniques que s’entendran vàlides per a tal efecte. El client, en formalitzar la comanda, accepta de format total i plena aquestes condicions generals, les característiques dels productes, els seus preus, els impostos i les despeses de transport establertes. El venedor notificara via e-mail al client la recepció de la comanda. El venedor es reserva el dret de suspendre total o parcialment la comanda en cas de no rebre resposta del client dins el termini establert, referent a aspectes de la comanda, en cas d’incompliment per part del client de qualsevol part de les seves obligacions, o en cas de sospitar d’accions fraudulentes per part del client.
6.El client farà efectiu el pagament pel total de l’import indicat, escollint la modalitat corresponent i sempre dins els terminis establerts en cada cas. La comanda no serà tramitada en cap cas fins fer efectiu aquest pagament per part del client. En cas de no fer efectiu el pagament en 5 dies hàbils des de la notificació per part del venedor, la comanda serà anul·lada i els productes tornaran a formar part de l’stock general, sense que això doni dret a cap compensació ni indemnització al client.
7.La tramitació de la comanda es farà en un màxim de 48h des de la recepció i comprovació del pagament efectuat pel client. La notificació del banc pot trigar entre 24 i 48h que seran afegides a les 48h de tramitació. El plaç de tramitació serà vàlid a excepció de les dates marcades com a vacacionals pel venedor, en que s’establirà unes dates d’entrega de comanda que seran notificades al client a través d’aquesta web.
8.En cas de rebre la comanda en mal estat, el client ho indicarà a l’albarà d’entrega i ho notificarà al venedor el mateix dia de la recepció via e-mail a: scrapbooking@scrapbooking.cat. No s’acceptarà cap reclamació que ho incompleixi o estigui fora d’aquest plaç. Les despeses de retorn aniran a càrrec del venedor. En cas d’error en l’adreça d’entrega, les despeses generades aniran a càrrec del client. El venedor no es farà càrrec dels terminis d’entrega per part del transportista, o del servei de correus.
9.En cas que el client no estigui satisfet del producte rebut, podrà retornar-lo en un plaç màxim de 7 dies, tot enviant un avís per e-mail de la devolució dins el mateix termini, indicant el numero de comanda, la forma de devolució i el motiu de la devolució. No s’acceptaran devolucions fora de termini. La devolució cal que vagi acompanyada de la còpia de la factura enviada, amb els productes en perfecte estat i en el seu embalatge original sense obrir, per tal de tenir dret al reemborsament de l’import de la comanda, que es farà en un plaç màxim de 15 dies des de la recepció i comprovació de l’estat dels productes. Les despeses d’enviament no seran reemborsades en cap cas. Les despeses de retorn al venedor aniran a càrrec del client. En el cas que el venedor cometi un error en l’enviament de la comanda, la devolució serà amb les mateixes condicions, però el retorn el gestionarà el venedor assumint les despeses de transport.
10.FOTONOVA ESPAI D’IMATGE DIGITAL, S.L. i el client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals corresponents al domicili fiscal del venedor, sense perjudici a les normes del dret internacional privat.